NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Rapid testing of SARS-Cov-2 in coordination with healthcare


  Svensk version längre ned

This effort focuses on scaling up testing of COVID-19 in Sweden, and is a collaboration between SciLifeLab, Karolinska Institutet, the Public Health Agency of Sweden, and the country’s clinical microbiology laboratories.

Through a major grant from Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW) to Lars Engstrand (Karolinska Institutet/SciLifeLab), researchers from KI and SciLifeLab now scale up to perform COVID-19 analyses on a national level. 

The laboratory will be situated at Karolinska Institutet and SciLifeLab’s Centre for Translational Microbiome Research, of which Lars Engstrand is the Director. A substantial order of test material was delivered from China on April 1, containing both analysis reagents for detecting the virus’ RNA and five new laboratory robots. During the past two weeks, the analysis methods have also been evaluated, through approximately 2,000 clinical tests carried out in collaboration with Karolinska University Hospital. 

When everything is set up, during approximately week 15 or 16, the researchers should be able to perform 5,000 patient sample analyses a day for five to six weeks. 

The effort to scale up testing aims at relieving some of the burden on healthcare concerning the testing of healthcare professionals, as well as targeted testing within the general public. What individuals to test will continuously be decided in dialogue with the Public Health Agency, which has been commissioned to coordinate all testing for the virus.

While there is a global shortage of test material, ordering the materials now delivered to SciLifeLab and KI was enabled through a collaboration with the Shenzhen-based research institute BGI/MGI.

A group of representatives from SciLifeLab, GMS, the Public Health Agency and all clinical microbiology laboratories at the university hospitals in Sweden has been appointed to coordinate COVID-19 testing at KI’s and SciLifeLab’s CTMR laboratory. The group is led by Lars Engstrand (SciLifeLab/KI) and Per Sikora (SciLifeLab/GMS) and coordinated through GMS’ Committee for Microbiology.

Collaboration

Read more


Snabb testning av SARS-Cov-2, nationellt koordinerat med sjukvården

Denna satsning fokuserar på att skala upp COVID-19-testningen i Sverige, och är ett samarbete mellan SciLifeLab, Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och landets kliniska mikrobiologilaboratorier.

Genom en stor donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) till Lars Engstrand (Karolinska Institutet/SciLifeLab), kan forskare från Karolinska Institutet och SciLifeLab nu skala upp kapaciteten för att utföra COVID-19-analyser på nationell nivå.

Laboratoriet kommer att vara beläget vid Karolinska Institutets och SciLifeLabs Centrum för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR), där Lars Engstrand är föreståndare. En omfattande beställning av testmaterial, inklusive både analysreagenser för att påvisa virusets RNA och fem nya laboratorierobotar, levererades från Kina den 1 april. Under de senaste två veckorna har analysmetoderna också utvärderats genom cirka 2 000 kliniska tester genomförda i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset.

När allt är på plats, under ungefär vecka 15 eller 16, bör forskarna kunna utföra 5 000 analyser av patientprover dagligen, i fem till sex veckor.

Satsningen med att skala upp testningen syftar till att avlasta en del av bördan på sjukvården vad gäller testning av vårdpersonal, så väl som riktade tester i samhället. Vilka individer som ska testas beslutas kontinuerligt i dialog med Folkhälsomyndigheten, som har fått i uppdrag att samordna all testning för viruset.

Medan det globalt råder brist på testmaterial, möjliggjordes beställningen som nu levererats till SciLifelab och Karolinska Institutet genom ett samarbete med det kinesiska forskningsinstitutet  BGI/MGI.

En grupp representanter från SciLifeLab, GMS, Folkhälsomyndigheten och alla kliniska mikrobiologilaboratorier vid universitetssjukhusen i Sverige har utsetts för att samordna COVID-19-tester vid Karolinska Institutets och SciLifeLabs CTMR-laboratorium. Gruppen leds av Lars Engstrand (SciLifeLab/Karolinska institutet) och Per Sikora (SciLifeLab/Genomic Medicine Sweden, GMS) och samordnas genom GMS:s kommitté för mikrobiologi.

Samarbete

Läs mer