NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Samverkan


SciLifeLab erbjuder tillgång till teknologier och service för många externa parter. Vi samarbetar och interagerar med akademiska forskargrupper, aktörer inom hälso- och sjukvård, beslutsfattare, lärare och studenter. Dessa samarbeten har stor potential att ge samhällsnytta och tillämpningarna omfattar utveckling av nya medicinska produkter och nya sätt att tillverka biobränslen.

 

Akademiska samarbeten

SciLifeLab deltar i nationella och internationella nätverk när det är möjligt och lämpligt. Flera av våra tekniska plattformar är godkända som nationell infrastruktur av Vetenskapsrådet och flera ingår i Europeiska nätverk som ELIXIR och BBMRI. Dessutom har våra forskare stora internationella nätverk för samarbeten.

 

Samarbeten med industrin

SciLifeLab välkomnar industriella partners och har flera strategier för att främja samarbeten:

1) AIMday®: Academic Industrial Meeting days (AIMday) organiseras flera gånger per år. AIMday-evenemang fokuserar oftast på ett ämne som till exempel cancer eller bioimaging. Företag skickar in enstaka frågor eller större ämnen de vill ta upp och forskarna svarar om de tror att de kan bidra till diskussionen. Därefter anordnas en endags-workshop med sessioner inom dessa ämnen.

2) SciLifeLab Partnering (mer info nedan): SciLifeLab Partnering utgör en möjlighet för partners från industri och akademi att mötas och utveckla idéer för att sedan ansöka om projektstöd. VINNOVA har redan finansierat två pilotprojekt som syftar till att lösa konkreta, translationella frågeställningar.

3) Samverkan på plats: Vi välkomnar samverkan på plats på SciLifeLab där partners från industrin lokaliserar infrastruktur och personal till våra lokaler vilket gynnar både den tekniska utvecklingen och forskningssamarbeten.

 

SciLifeLab Partnering

SciLifeLab erbjuder en spännande och levande forskningsgemenskap där företag kan delta aktivt. För att hjälpa företag att ta del av SciLifeLab:s tekniker och expertis har vi startat SciLifeLab Partnering. Syftet med SciLifeLab Partnering är att utveckla partnerskap för interaktion mellan life science-industrin (både inom hälsa och miljö) och SciLifeLab där en grundsten är etablerandet av forskningssamarbeten baserade på ömsesidig nytta.

Vi välkomnar nya projektidéer och förslag från företag inom medtech, pharma eller biotech-industrin som vill starta akademiska samarbeten med SciLifeLab. Vi stöttar också SciLifeLab-forskare som behöver samarbeta med industrin för att pröva sina idéer i ett tidigt stadium av forskning. SciLifeLab Partnering ger möjlighet till matchmaking och oberoende stöd för att starta och förverkliga projekten.

Hittills har åtta samarbetsprojekt startats mellan svenska life science-företag och forskare kopplade till SciLifeLab och merparten av dem är slutförda. Dessa projekt har delvis finansierats av VInnova och haft fokus på t. ex. läkemedelsutveckling, ny diagnostik, upptäckten av nya biomarkörer och teknikutveckling vid SciLifeLabs faciliteter. Projekten har fått mellan 50 000 och 400 000 kronor i stöd. Därtill har andra projektpartner bidragit med kompetens och expertis.

Ytterligare detaljer om SciLifeLab Partnering project och hur man ansöker om finansiering kan fås genom kontakt med projektledarna:

Cecilia Nilsson, UU Innovation, cecilia.nilsson@uuinnovation.uu.se

Richard Cowburn, KI Innovation office, richard.cowburn@ki.se

 

Samverkan med hälso- och sjukvård och myndigheter

SciLifeLab har en plattform för klinisk diagnostik, Next-Generation Diagnostics, vars mål är att utveckla diagnostiska verktyg och metoder baserade på DNA-sekvensering och biomarkörer som effektivt kan tillämpas i sjukvården. Plattformen verkar i nära samarbete med akademiska sjukhus i både Stockholm och Uppsala. Vi utforskar också möjligheten till samverkan med Läkemedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten.

 

Samhälle och ungdomar

SciLifeLab inser vikten av att untbilda nästa generations forskare och samhällsmedborgare. Vi anordnar och deltar därför i flera aktiviteter för att engagera allmänheten i stort och i synnerhet studenter. Bland annat samarbetar vi med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och andra organisationer som verkar för att engagera unga människor i forskning. Mer information om våra aktiviteter för skolungdomar hittar du på sidan Utbildning under avsnittet “Vetenskap för skolor”. SciLifeLab uppmuntrar också unga forskare genom Science and SciLifeLab Prize for Young Scientists.

 

Kontakt:

För specifika frågor om våra tekniker och plattformar, besök sidan Technologies and services.

För generella frågor om samverkan med SciLifeLab kontakta oss via sitemanagers@scilifelab.se