NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Sammanfattning: SciLifeLab:s Färdplan 2020–2030


Mot teknologi- och datadriven life science

Som nationellt center för molekylär life science-forskning fungerar SciLifeLab som en plattform för tvärvetenskapliga samarbeten inom såväl akademi som inom medicin och hälsa, miljö, näringsliv och andra samhällssektorer. Som nationell infrastruktur har vårt huvudsakliga uppdrag varit att tillgängliggöra de mest banbrytande teknologierna inom life science för att hjälpa fram svensk forskning.

SciLifeLab:s framtida roll är tätt kopplad till betydelsen av life science överlag, liksom till behovet av anpassning till kommande globala utmaningar. Life science-sektorn befinner sig mitt i en teknologisk och digital revolution som kommer ha stor bäring på medicinsk forskning, sjukvård, läkemedelsutveckling, diagnostik, biologisk mångfald, miljö och många andra områden. Moderna teknologier har ofta breda användningsområden inom life science och kan därför göra skillnad för många olika organisationer och discipliner. Med anledning av detta är det av högsta vikt att vår forskningsinfrastruktur är just tillgänglig.

Mängden data som produceras inom SciLifeLab ökar exponentiellt, vilket medför enastående möjligheter att bidra till en djupare förståelse för biologiskt liv, en data-driven approach till grundforskning och för att möta dagens och framtidens stora samhällsutmaningar. Givet trenderna inom både teknologi- och datadriven life science, spelar SciLifeLab en allt viktigare roll för att Sverige skall kunna bli en världsledande forskningsnation.

Under perioden 2020–2030 kommer SciLifeLab att fortsätta utveckla och använda forskningsinfrastrukturen för att skapa värde för svensk forskning genom service, rekrytering, kompetensutveckling, praktisk omsättning av forskningsresultat, innovation och användning av life science-data. Vår ambition är att höja kvaliteten och den internationella konkurrenskraften inom svensk forskning genom satsningar på teknologidriven infrastruktur i kombination med ett nytt fokus på datadriven life science.

 

Mål och vision

SciLifeLab:s övergripande mål är att möjliggöra life science-forskning i Sverige som är bortom vad som är möjligt att uppnå för enskilda forskare, ett enskilt universitet eller ett enskilt forskningsområde. Genom att tillgängliggöra de senaste nyckelteknologierna skapar SciLifeLab:s infrastruktur goda förutsättningar för forskning och nya former av samarbeten mellan individer, grupperingar och organisationer.

Vår vision är att Sverige skall vara en världsledande forskningsnation.

 

Sex strategiska målområden

SciLifeLab kommer framåt att gemensamt med universitet, näringsliv, sjukvård och nationella forskningsfinansiärer dra nytta av den starka teknologibasen genom sex strategiska målområden, som synergistiskt fungerar tillsammans:

 

 1. Tillhandahålla unik och genomslagskraftig forskningsinfrastruktur inom life science.

SciLifeLab ska främja kontinuerlig utveckling och tidig tillämpning av banbrytande teknologier och service för att beforska såväl grundläggande biologi som människors hälsa och biologisk mångfald. Genom detta möjliggörs forskning som annars inte vore genomförbar i Sverige.

 • Utveckla och ständigt optimera rollen för den nationella life science-infrastrukturen
 • Förbättra livscykelhanteringen inom infrastrukturen
 • Skifta från en facilitetscentrerad till en plattformscentrerad infrastruktur
 • Främja en god infrastrukturssed
 • Öka den nationella kännedomen om SciLifeLab:s infrastruktur
 • Stödja karriärutveckling hos forskare som arbetar inom infrastrukturen

 

 1. Utveckla forskningskompetens och forskningsmiljöer i världsklass. SciLifeLab kommer att verka för att sammanföra nationella forskningsgrupperingar som ett led i att möjliggöra ny teknologi- och datadriven forskning inom life science. Multidisciplinära forskningsprogram kommer att etableras inom datadriven cellbiologi, datadriven forskning kring individanpassad hälsa, samt datadriven forskning inom biodiversitet och evolution.
 • Skapa tätare samverkan mellan forskning och infrastruktur, med åtskild finansiering
 • Implementera konceptet av gruppledare inom SciLifeLab i verksamheten
 • Bygga starka nationella forskningsmiljöer som länkar samman infrastrukturen med framstående forskningsgrupperingar
 • Lansera nya forskningsprogram inom datadriven life science (DDLS)

 

 1. Skapa ett nationellt ramverk för datadriven life science. Koordinera ett nationellt ramverk för hantering av life science-data samt möta morgondagens behov av öppen och omedelbar datadelning och datalivscykel.
 • Stärka IT-kapaciteten för SciLifeLab:s dataproducerande serviceplattformar
 • Leverera service och infrastruktur till datadriven life science
 • Utveckla processer för säker, trygg och etisk hantering av känsliga data
 • Förenkla tillgången till SciLifeLab:s service genom datacentrisk integrering

 

 1. Locka toppforskare och tillhandahålla utbildning på avancerad nivå. Erbjuda en attraktiv miljö för rekrytering av internationell spetskompetens samt fokusera på avancerad utbildnings- och fortbildningsinitiativ för en ny generation av unga forskare inom teknologi- och datadriven life science.
 • Internationell rekrytering av unga forskningsgruppsledare: nästa fas för SciLifeLab:s fellowsprogram
 • Skapa attraktiva forsknings- och utbildningsmiljöer
 • Lansera ett program för avancerad fortbildning och utbildning inom teknologi- och datadriven life science
 • Lansera postdoc- och doktorandprogram
 • Sprida kunskap utanför den akademiska sektorn

 

 1. Främja samarbeten mellan sektorer och över gränser. Stödja samarbeten och kunskapsutbyte mellan olika samhällssektorer och organisationer, av vilka flera annars inte skulle interagera, med avsikten att öka interdisciplinär forskning, rörlighet och internationell synlighet.
 • Förbättra koordineringen med andra nationella infrastrukturer och associerade initiativ
 • Förbättra forskningsinfrastrukturens tillgänglighet för näringsliv, sjukvård och miljöforskning
 • Skapa en ideal miljö där flera universitet kan samverka för testning och utveckling av forskningsteknologier
 • Främja internationella samarbeten
 • Fungera som en samlad röst för landets life science-community

 

 1. Bygga kapacitet för translationell forskning och innovation. Utveckla kapacitet för att nyttiggöra forskning inom diagnostik och läkemedelsutveckling, i samarbete med biobanker, sjukvård och näringsliv, med målet att främja medicinska genombrott och möjliggöra innovation inom hälso- och sjukvård.
 • Omsätta avancerade diagnostikmetoder från forskning till sjukvård och precisionsmedicin
 • Överbrygga glappet mellan akademiska läkemedelsutvecklingsprojekt och läkemedelsföretag
 • Ta nya steg mot ett nationellt innovationssystem för läkemedelsutveckling

 

Läs färdplanen i sin helhet (på engelska): SciLifeLab Roadmap 2020-2030