NEW WEBSITE We would like to invite you to a sneak peak of our new website before it goes live. Visit the new site

Sampling of COVID-19 patients for analysis of disease pathogenesis


  Svensk version längre ned

The aim of this project is the establishment of longitudinal sampling systems for COVID-19 patients, to follow the disease pathogenesis and create a better understanding of the disease for targeted treatment, as well as to save material in a biobank to enable further studies now and in the future. 

The KAW funding enables a rapid establishment of an organization for the collection and treatment of blood samples from COVID-19 patients at the Medical Unit for Infectious Diseases and Intensive Care Unit (IVA), Karolinska University Hospital, with the aim of being able to initiate analyzes for increased understanding of the disease pathogenesis and, in parallel, building a biobank (cells, serum/plasma and DNA, and testing for RNAseq) in health care. The project is run by Hans-Gustaf Ljunggren (Center for Infectious Medicine, CIM, at Karolinska Institutet). Sampling and collection is led by Soo Aleman (Karolinska University Hospital) and samples are taken care of at the Center for Infectious Medicine for biobanking in Stockholm Medical Biobank (SMB). For the quality of the project, it is also important that clinical and epidemiological data can be linked to the biobank. 

The work is complex with many dimensions including patient safety related, practical, regulatory and ethical issues, as well as safety issues, regarding the handling of samples – all of which need to be addressed. Janne Lehtiö (Karolinska Institutet) Scientific Director at SciLifeLab, will coordinate applications for withdrawals from the biobank, for analysis with advanced biomolecular technologies at SciLifeLab. He will also act as contact person for Hans-Gustaf Ljunggren and other clinical partners at Karolinska University Hospital. A process for handling inquiries from researchers interested in accessing test material is currently being developed through a steering group consisting of representatives from Infectious Medicine, IVA and CIM.


Provtagning av COVID-19-patienter för analys av sjukdomsutveckling

Målet för projektet är upprättandet av system för longitudinell provtagning av COVID-19 patienter för att följa sjukdomsförloppet och skapa bättre förståelse av sjukdomen för riktad behandling, samt att spara material i en biobank för att möjliggöra vidare studier nu och framöver. 

KAW finansieringen möjliggör snabb uppbyggnad av en organisation för insamling och omhändertagande av blodprover från Covid-19 patienter på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar och intensivvården (IVA), Karolinska Universitetssjukhuset, i syfte att kunna initiera analyser för ökad förståelse av sjukdomsförloppet och parallellt bygga upp en biobank (celler, serum/plasma och DNA, samt även provta för RNAseq) inom hälso- och sjukvården. Projektet drivs av Hans-Gustaf Ljunggren (Centrum för infektionsmedicin CIM vid Karolinska institutet). Provtagning och insamling leds av Soo Aleman (Karolinska Universitetssjukhuset) och omhändertagande av prover sker vid Centrum för Infektionsmedicin för biobanking i Stockholms Medicinska Biobank (SMB). För projektets kvalitet är det också av stor vikt att kliniska och epidemiologiska data kan kopplas till biobanken.

Arbetet är komplext med många dimensioner innefattande patientsäkerhetsmässiga, praktiska, regulatoriska, etiska frågor samt säkerhetsfrågor kring hantering av prover som samtliga behöver bemötas. Från SciLifeLabs sida kommer Janne Lehtiö, som är Scientific Director vid KI, att koordinera ansökningar om anhållan av uttag ur biobanken för analyser med avancerade molekylärbiologiska teknologier vid SciLifeLab och agerar kontaktperson gentemot Hans-Gustaf Ljunggren och övriga kliniska samarbetspartners på Karolinska Universitetssjukhuset. En process planeras för hantering av förfrågningar från forskare som är intresserade av tillgång till provmaterial med bedömning av en styrgrupp bestående av representanter från infektionsmedicin, IVA och CIM.